ท่านไม่สามารถเบิกได้แล้ว

ยอดวงเงินคงเหลือของท่าน เท่ากับ 0 บาท