งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-943173 , 053-943199