NameThai

NameEnglish

สถาบันภาษา

Language Institute

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Innovation Center

คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

Energy Research and Development Institute – Nakornping

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

กองพัฒนานักศึกษา

Student Development Division of Chiangmai University

สำนักงานสภาพนักงาน

Employee Council Office

โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary Building

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Lanna Rice Research Center

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Senior Wellness Center : SWC

สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Biomedical Engineering Institute

กองคลัง

Finance Division, Office of the University, Chiang Mai University

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Office of the University Council

ศูนย์สัตว์ทดลอง

Laboratory Animal Center

สถาบันนโยบายสาธารณะ

School of Public Policy Chiang Mai University

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Office of the University

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media  and Technology

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

CENTER FOR THE PROMOTION OF ART CULTURE AND CREATIVE LANNA,CMU (ACCLCMU)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Multidisciplinary Research Institute (MDRI)

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

Food Innovation and Packaging Center

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

กองกฎหมาย

Legal Affairs Division

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology Park

คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

กองวิเทศสัมพันธ์

International Relations Division

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

Office of Strategy Management, Office of University

สำนักหอสมุด

Chiang Mai University Library

กองบริหารงานบุคคล

Human Resource Management Division

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University

คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Chiang Mai University Alumni Center

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

ศูนย์ประสานงานวิชาการ

Academic Coordinating Center

คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University Property and Asset Management Office

คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

PODD Centre , CMU

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

สำนักงานการตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

CMU School of Lifelong Education

สำนักทะเบียนและประมวลผล

Registration Office

สำนักงานบริหารงานวิจัย

Office of Research Administration

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Quality Development Center

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Services Center

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Chiang Mai University “Hariphunchai” Centre, Lamphun Province

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Buildings, Grounds and Utilities Division

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Office of Educational Quality Development

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

กองกลาง

General Division

คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiangmai  University’s  Historical Development Hall (Pin Mala Art Hall)

กองแผนงาน

Planning Division, Office of the University, Chiang Mai University

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Campus Management Center : SCMC

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Development Foundation

สำนักบริการวิชาการ

University Academic Service Center

 

ตอนนี้ยอดวงเงินคงเหลือ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
คุณยังไม่ได้กดยอมรับ และยินยอมการขอเบิก
โอนแล้ว (กองคลัง)
รอตรวจสอบจากส่วนงาน
ส่วนงานตรวจสอบแล้ว
พิจารณาเสนออนุมัติ
อนุมัติ (รอโอน)
ตีกลับจากส่วนงาน
ตีกลับจากกองบุคคล
ไม่สามารถเบิกได้

ข้อมูลเอกสารรายการขอเบิก
วันที่บนใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
คำอธิบายการแนบไฟล์
กรุณาแนบใบเสร็จและเอกสารประกอบ เป็นรูปภาพ หรือ PDF ในช่องที่กำหนดด้านล่างนี้
สงวนสิทธิ์ให้เบิกได้เฉพาะใบเสร็จที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 66 เป็นต้นไป (ตามวันที่ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้)
แนบไฟล์ เอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือรูปภาพ ที่เกี่ยวข้อง ( เฉพาะไฟล์ jpg , jpeg, png, HEIF, HEVC )
แนบไฟล์ เอกสารใบเสร็จรับเงิน ( เฉพาะไฟล์ pdf )
จำนวนเงินตามใบเสร็จ
จำนวนเงินที่ขอเบิก (สามารถกรอก น้อยกว่าหรือเท่ากับ จำนวนเงินตามใบเสร็จได้)
ชื่อสถานบริการที่เข้ารับบริการ
รายละเอียดการเข้ารับบริการเพิ่มเติม
กรุณาแนบใบเสร็จและเอกสารประกอบ เป็นรูปภาพ หรือ PDF ในช่องที่กำหนดด้านล่างนี้

สงวนสิทธิ์ให้เบิกได้เฉพาะใบเสร็จที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 66 เป็นต้นไป (ตามวันที่ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้)

ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณากลับไปกรอกข้อมูลอีกครั้ง
เบิกเกินวงเงินคงเหลือ กรุณากลับไปแก้จำนวนที่ขอเบิกใหม่อีกครั้ง
เบิกเกินจำนวนเงินตามใบเสร็จที่กรอกไว้คือ
บาท
กรุณากลับไปแก้จำนวนที่ขอเบิกใหม่อีกครั้ง
ใบเสร็จที่จะสามารถนำมาเบิกสวัสดิการได้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป กรุณากลับไปแก้ไขที่ ช่องวันที่บนใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง
วันที่ในใบเสร็จที่จะนำมาเบิกสวัสดิการ ต้องเป็นวันที่ไม่เกินวันที่ปัจจุบัน กรุณากลับไปแก้ไขที่ ช่องวันที่บนใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง
ใบเสร็จที่นำมาเบิกสวัสดิการนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เบิกได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่บรรจุเป็นพนักงาน กรุณากลับไปแก้ไขที่ ช่องวันที่บนใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง
ใบเสร็จที่นำมาเบิกสวัสดิการนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เบิกได้ เนื่องจากใบเสร็จมีอายุมากกว่า 1ปี
ใบเสร็จนี้เคยใช้ในการเบิกสวัสดิการแล้ว กรุณากลับไปแก้เลขที่ใบเสร็จใหม่
โปรดยืนยันข้อมูล ดังนี้
ตามที่ข้าพเจ้า
ได้แจ้งความประสงค์ขอเบิกค่าสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน
ตามข้อมูลรายการที่แสดงในข้างต้น
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าได้ชำระเงินไปจริง หากการเบิกจ่ายไม่เป็นความจริง หรือข้อมูลไม่ถูกต้องพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ขอเบิกต้องคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนและถูกระงับการเบิกจ่ายสวัสดิการด้านสุขภาพรวมถึงดำเนินการทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ ตาม ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าเพื่อให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) และปรับปรุงบริการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและมหาวิทยาลัย
ยอมรับ และยินยอมการขอเบิก