กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินส่วนงานต้นสังกัดของท่าน
เพื่อดำเนินการเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร ที่จะใช้สำหรับการเบิกเงิน