ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการทำประกันภัยกลุ่ม ดังนี้

1. ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้าพเจ้า ยินยอมให้ มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้น ให้แก่ ผู้รับประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเบี้ยประกันภัยก่อนรับประกันภัย ขอเอาประกันภัย หรือพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
1.2 ข้าพเจ้า ยินยอมให้ ผู้รับประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้แก่ มหาวิทยาลัย ผู้รับประกันภัยอื่น ผู้รับประกันภัยต่อ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์
ในการประเมินเบี้ยประกันภัยก่อนรับประกันภัย ขอเอาประกันภัย หรือพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
1.3 ข้าพเจ้า ยินยอมให้ แพทย์ หรือผู้รับประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือผู้รับประกันภัยอื่น หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ
ของข้าพเจ้า ที่ผ่านมาหรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย ผู้รับประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอเอาประกันภัย หรือพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ และยินยอมให้ผู้รับประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วย
1.4 ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า การเพิกถอนความยินยอม จะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ การให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย อันจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะมีผลทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

2. การรับรองความถูกต้องและยืนยันความยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

เมื่อข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของข้าพเจ้าแก่มหาวิทยาลัย ผู้รับประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ประกันภัย
(ก) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่มหาวิทยาลัย ผู้รับประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต และจะแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
(ข) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้น