“บุคลากรประเภทอื่น หากมีความประสงค์จะซื้อประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ท่านทราบในภายหลัง”