• โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านทุกครั้ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
  • เมื่อท่านกดรับทราบและยืนยันข้อมูลในระบบนี้แล้ว มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล/เอกสารทางราชการ
  • เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน กรุณาดำเนินการแก้ไข หรือติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน